Historia powstania

Dynamiczny rozwój mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych stwarza dla społeczeństwa i każdego człowieka wiele szans. Jednocześnie poza szansami pojawia się wiele nowych niebezpieczeństw ze strony cyberprzestrzeni i światów wirtualnych, narażających młode pokolenie na liczne, dotąd nieznane, niebezpieczeństwa w świecie realnym. W sposób szczególny dotyczą one dzieci i młodzieży, których aktywność w tych nowych przestrzeniach zmienia postawy, zachowania i relacje.
Z tego też powodu od 2008 roku Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” organizuje działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do  Internetu, nagłośnia tematykę dotyczącą bezpieczeństwa online oraz zaznajamia z nią rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dotychczas zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:
 • rok 2008 – I Wałbrzyska Konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” – konferencja adresowana do dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli informatyki, pedagogów i psychologów .
 • rok 2009 - II  Wałbrzyska Konferencja „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie” dla przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych  z Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 • rok 2010 - ZSP „Energetyk”  z  fundacją KidProtect, serwisem aukcyjnym Allegro.pl i portalem Nasza-Klasa.pl zaprosił uczniów i nauczycieli z powiatu wałbrzyskiego do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-profilaktycznym „Klikaj z głową”. Realizowanego w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego “Szkoła Bezpiecznego Internetu”, objętego patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • rok 2011 - konferencja szkoleniowa obejmująca cykl wykładów otwartych „Pomyśl zanim klikniesz” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałbrzyskiego. Tematyka konferencji obejmowała m.in. zagadnienia związane z prawem autorskim w cyberprzestrzeni czy technikami manipulacji przez Internet, a zorganizowana została we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu.
 • lata 2012-2014 - to cykl spotkań z uczniami , rodzicami i nauczycielami w szkołach aglomeracji wałbrzyskiej pt. „SecureNet–Bezpieczeństwo w Internecie". Oprócz konferencji organizowane były tez konkursy i prelekcje dla dzieci oraz spotkania z rodzicami. W roku 2014 ZSP „Energetyk” wspólnie z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu zorganizował również pilotażowy program „Bezpieczny Wałbrzyszanin - Bezpieczna Szkoła", którego celem była promocja bezpiecznych zachowań wśród młodzieży.
 • rok 2015 - zostały zorganizowane w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej "Pomyśl zanim klikniesz". Celem spotkania było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym takimi jak uzależnienie od gier komputerowych i portali społecznościowych oraz pochopne nawiązywanie kontaktów  i udostępnianie danych. Ważnym zagadnieniem były również granice wolności w Internecie i ochrona praw autorskich.
 • rok 2016 - konferencja zorganizowana przez Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” wspólnie z Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” pt. „(NIE)bezpieczna cyberprzestrzeń” z udziałem dr Anny Andrzejewskiej i prof. dr hab. Józefa Bednarka z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zagadnienia zaprezentowano w dwóch głównych blokach: dla młodzieży i dla dorosłych, głównie władz samorządowych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli innych instytucji zainteresowanych tą tematyką.  Uczestnicy konferencji zgodnie uznali, że omawiana problematyka jest wyjątkowo ważna, a jej miejsce szczególne, dlatego stała się ona główną inspiracją do powołania Zespołu.
  28 października 2016 roku, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej powołał Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. Inspiracją do utworzenia Zespołu były:
  • obserwowana nadmierna, negatywna aktywność dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni;
  • niski poziom kompetencji rodziców w tym obszarze;
  • niepokojące wyniki badań prowadzonych przez prof. dr hab. Józefa Bednarka i drAnnę Andrzejewską;
  • brak skutecznych działań profilaktycznych i edukacyjnych.
  Przedmiotem działań zespołu będzie przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego i perspektywicznego programu wychowawczego i profilaktycznego skierowanego do szkół, uczniów i ich rodziców.